Welcome to my world.

 „Последният път, когато те видях“, Елинор Морган

Задоволявах се само с наблюдение на нещата отдалеч- това беше удобната позиция за нападение и отбрана, коята познавам прекалено добре.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter